Poniedziałek    11.05.2020

Edukacja polonistyczna

 W świecie książek – zamieszanie z samym h

Czytanie wiersza Ale heca’’. Nauka na pamięć wiersza. Utrwalenie pisowni wyrazów z h – pisanie ze słuchu. Ćwiczenia w rozpoznawaniu czasowników, rzeczowników, przymiotników.

Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb przez 10 w zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych m.in. złożonych – obliczanie długości w metrach i kilometrach. Zamiana centymetrów na milimetry i odwrotnie.

Religia

Temat   45  Godne przyjmowanie Komunii Świętej

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !!!

Wtorek             12.05.2020

Edukacja polonistyczna

W świecie książek – zamieszanie z samym h

Czytanie wiersza Ale heca’’. Nauka na pamięć wiersza. Utrwalenie pisowni wyrazów z h – pisanie ze słuchu. Ćwiczenia w rozpoznawaniu czasowników, rzeczowników, przymiotników.

Edukacja matematyczna

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000. Układanie liczb czterocyfrowych w ciągu rosnącym i malejącym. Porównywanie cen produktów. Przypomnienie pojęcia tona.

Środa                13.05.2020

Edukacja polonistyczna

 W świecie książek – zamieszanie z samym h

Czytanie wiersza Ale heca’’. Nauka na pamięć wiersza. Utrwalenie pisowni wyrazów z h – pisanie ze słuchu. Ćwiczenia w rozpoznawaniu czasowników, rzeczowników, przymiotników.

Edukacja matematyczna

Zapisywanie liczb do 10 000 cyframi i słowami, wskazywanie cyfr jedności, dziesiątek, setek i tysięcy, porównywanie liczb czterocyfrowych, stosowanie znaków <, >.Dodawanie i odejmowanie pełnych setek i tysięcy w zakresie 10 000 – ćwiczenia
w pamięciowym obliczaniu sum i różnic liczb czterocyfrowych.

Język angielski

TEMAT:MY BODY…. MY SPIRIT.

Czwartek          14.05.2020

Edukacja polonistyczna

 Kto mieszka w jeziorze

Czytanie wiersza Żuraw i czapla’’- podział na role. Życie roślin i zwierząt w jeziorze – rozwijanie wiadomości przyrodniczych

Edukacja matematyczna

 Rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. złożonych – porównywanie różnicowe, obliczenia pieniężne, wykorzystywanie danych odczytanych.z diagramu słupkowego, m.in. obliczanie objętości płynów w litrach.

Język angielski

TEMAT:Dailyroutines.

Religia

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.

Piątek                15.05.2020

Edukacja polonistyczna

Moja mama jest wspaniała

Czytanie opowiadania Zamiana’’. Pisanie zaproszenia- zapis w zeszycie. Pisownia czasowników  z przeczeniem nie. Ćw. 1, 2, 3,4,5,6,7,8 str.45,46,47.