Rekrutacja uczestników do projektu „Szczęśliwe dzieciaki”

Rekrutacja uczestników do projektu
„Szczęśliwe dzieciaki”

GMINA ŁUBNICE/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Szczęśliwe dzieciaki”
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 Oś priorytetowa:
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie:
RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
przedszkolnego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego; Poddziałanie:
RPSW.08.03.01 Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.


1. Celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju emocjonalnego, społecznego,
edukacyjnego 20 (8K, 12M) dzieci z gminy Łubnice w wieku przedszkolnym
określonym w ustawie o systemie oświaty, poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc
i wdrożenie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne w okresie 1.08.2017-
31.08.2018r.
I. Uczestnictwo w projekcie:
1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko, zamieszkuje na obszarze gminy
Łubnice
2. W wieku 2,5-5 lat
3. Premiowane będą dzieci znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej:
a)
Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje
rodziców/opiekunów nie pracuje
b) Dziecko żyjące w gospodarstwie domowym, w którym jedno lub oboje
rodziców/opiekunów pozostaje długotrwale bez zatrudnienia
c) Dziecko żyjąc w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu
d) Dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej
e) Dziecko z rodziny korzystającej z opieki społecznej
f) Dziecko z niepełnosprawnością
g) Dziecko posiadające orzeczenie np. z poradni PPP
II. Osoby uczestniczące w Projekcie będą mogły skorzystać z następujących bezpłatnych
form wsparcia:
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia warsztatowe z psychologiem
Zajęcia rytmiczno-taneczne,
Zajęcia matematyczno-informatyczne
Zajęcia z przedsiębiorczości
III. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału
w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Szczęśliwe dzieciaki
dostępny na stronie internetowej Szkoły pspbudziska.lubnice.eu oraz w Biurze Projektu.
IV. Składanie formularzy rekrutacyjnych
1. Rekrutacja w trybie ciągłym.
2. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać do Biura
Projektu pocztą tradycyjną. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data
wpływu formularza do realizatora projektu.
1
3. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia uczestnika projektu
dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Szkoły
pspbudziska.lubnice.eu
V. Dane adresowe:
Biuro Projektu mieści się w Budziskach 146, 28-232 Budziska, godziny przyjęć
6:30 – 16:00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu +48 728 861 959,+48 158 659 200,
+48 883 318 550 lub adresem e-mail
pspbudziska@wp.pl

W celu spełnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, chcących wziąć udział w projekcie, dopuszcza się
możliwość złożenia dokumentacji rekrutacyjnej w innych formach niż papierowa, w szczególności w formie
elektronicznej lub telefonicznej, wg ustalonej procedury z Kierownikiem Projektu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Budziska
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Załącznik nr1- formularz rekrutacyjny
Załącznik nr2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr3 – oświadczenie uczestnika projektu