Zapytanie ofertowe – dotyczy wykonania placu zabaw przy PSP w Budziskach w ramach projektu „Szczęśliwe dzieciaki”

Budziska, dn. 23.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Szczęśliwe dzieciaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Zamawiający:

GMINA ŁUBNICE/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH, Budziska 146, 28-232 Budziska, Tel. 158659200, email: pspbudziska@wp.pl NIP: 8661540720
Szczegóły oferty w załącznikach:

Zapytanie ofertowe na plac zabaw1

Załącznik 5