Poniedziałek 23.03.2020

Język polski

Temat: Niezwykłe spotkanie

Matematyka

Temat „Ułamek jako część całości”, z książki zadania od 1 do 8 ze strony 69 i 70

Przyroda

Jak zbudowany jest układ rozrodczy?

Proszę przeczytać treści z podręcznika s.94-97, wykonać ćwiczenia 1- 4 s.16, 17 w zeszycie ćwiczeń

Wtorek 24.03.2020

Język polski

Temat: Po co jest teatr?

Język angielski

Temat; Life in Britain-życie w Wielkiej Brytanii 

Podręcznik str 32 zad 1/2/3

Matematyka

Lekcja 3. Porównywanie ułamków.

Technika

Wchodzicie na stronę https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, wybieracie swoją klasę, potem technika i zapoznajcie się z filmami dotyczącymi dimetrii ukośnej i izometrii. Na kartce z bloku zróbcie ćwiczenie 4 str 44 z podręcznika (tak jak robiliśmy to na poprzedniej lekcji). Ten rysunek będzie na ocenę. Powodzenia.

Środa 25.03.2020

Język polski

Temat: Na scenie i za kulisami.

Język angielski

Temat: Wizyta w małym zoo-Drusillas Park;

Praca w ćwiczeniówce str 30 zad 1/2/3

Matematyka

Lekcja 6. Rozszerzanie i skracanie ułamków. Wstęp 

zadanie 1 z podręcznika strona 80

Muzyka

Instrumenty perkusyjne .Podział i brzmienie.

Informatyka

Temat: Formatowanie tekstu w MS Word

Najważniejsze skróty klawiaturowe. Formatowanie tekstu (kolory, pogrubienie, kursywa, podkreślenie, wyrównanie do lewej, prawej i do środka). Edytowanie tekstu tak, żeby wyglądał atrakcyjnie.

 Proszę prześledzić materiał https://support.office.com/pl-pl/article/formatowanie-dokumentu-programu-word-fb9ef2d6-e2ad-4721-abc1-55f88864617f

oraz przećwiczyć zgodnie z poleceniami:

http://psp4swidwin.pl/files/word_tekst.pdf

Proszę w zeszycie zrobić krótką notatkę z najważniejszych rzeczy.

Historia

Temat: „Romuald Traugutt i powstanie styczniowe” podręcznik str. 99-103. Proszę przeczytać i wykonać ćwiczenia w ćwiczeniówce nr 1, 2,3,4,5,6 str. 61, 62

CZWARTEK 26.03.2020

Język polski

Temat: Bazyliszek w teatrze.

Język angielski

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału V.

Podręcznik str:73 zad 1/2/3

Matematyka

Lekcja 7. Rozszerzanie i skracanie ułamków. Utrwalenie i powtórzenie

ćwiczeniówka temat skracanie i rozszerzanie ułamków.

Plastyka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki:

Czwartek

Ćwiczymy  i utrwalamy obliczanie pól figur płaskich w formie zabawy, skorzystajcie z następujących stron:

https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-rombu_33_160
https://www.matzoo.pl/klasa5/pole-rombu-przekatne_33_607
https://www.matzoo.pl/klasa5/wzory-na-obwody-i-pola_33_610

Piątek 27.03.2020

Język polski

Temat: Bazyliszek w teatrze.

Przyroda

Jak zbudowany jest układ rozrodczy?

Proszę przeczytać treści z podręcznika s.94-97, wykonać ćwiczenia 1- 4 s.16, 17 w zeszycie ćwiczeń

Religia klasa  IV

Katechezy multimedialne 

Od poniedziałku, 23 marca o godzinie 9.00,  na stronie Diecezji Sandomierskiej oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej ukazywać się będą regularnie dwie propozycje katechez w następującym porządku: w czwartki i soboty: dla dzieci młodszych klasa  IV)

Karty pracy – geografia

Karta pracy –powtórzenie  z działu: Ludność  i urbanizacja w Polsce

Ta karta pracy jest na ocenę.  Proszę pisać wszystkie wzory i obliczenia . Same wyniki nie będą oceniane. Podobne zadania robiliśmy na lekcjach. Czas na odesłanie na moją pocztę do końca marca.  Informację zwrotną odnośnie uzyskanej oceny przesyłam na adres każdego ucznia.

1. W grudniu 2017 roku w województwie świętokrzyskim mieszkało 1244383 osób. W tym  roku urodziło się 10915  osób, a zmarło 14330 osób. Do naszego województwa przyjechało wtedy 10289 osób, a wyjechało z niego 12514  osób. Powierzchnia województwa wynosi 11711km2.  Na podstawie powyższych danych dokonaj obliczeń i wpisz wyniki we właściwe miejsca.(opracowanie własne na podstawie danych GUS)   

  1. Przyrost naturalny:
  • Współczynnik przyrostu naturalnego:

c) Saldo migracji:

c) Przyrost rzeczywisty:

d)Współczynnik przyrostu rzeczywistego

e) Średnia gęstość zaludnienia w świętokrzyskim

2. Na podstawie obliczeń z pierwszego zadania uzupełnij zdania:

a) W naszym województwie w analizowanym roku   ludności (przybyło/ubyło)………………………….

b) Współczynnik przyrostu naturalnego był ( dodatni/ujemny)………………………………….

c)  Biorąc pod uwagę saldo migracji woj. świętokrzyskie można nazwać (imigracyjnym/emigracyjnym)……………………………………

d ) Średnia gęstość zaludnienia w woj.  świętokrzyskim jest( większa/mniejsza)……………………………….. niż w Polsce.

3. Wybierz miasto, które znajduje się w pobliżu miejsca twojego zamieszkania i podaj na konkretnych przykładach jakie to miasto spełnia funkcje( przynajmniej 4 funkcje).

4.Jak nazywa się główne miejsce kultu wyznawców prawosławia w Polsce?

5.Uzupełnij zdania wyrażeniami: mniejszość etniczna, mniejszość narodowa, społeczność etniczna

a)Grupa ludzi postrzegana przez innych jako odrębna oraz sama odczuwająca swoją odrębność pod względem kultury i pochodzenia……………………………………………

b) Grupa obywateli danego państwa będąca w mniejszości, różniąca się od większości mieszkańców przynależnością narodową……………………………………

c)Kaszubi, Łowiczanie, Podhalanie to…………………………………………

6. Wskaźnik urbanizacji w województwie świętokrzyskim wynosi  44,6% .Wyjaśnij co to oznacza?

7. Poniżej wymieniono konsekwencje społeczno-ekonomiczne i kulturowe migracji ludności na obszarze Europy. Wybierz i zaznacz konsekwencję charakterystyczną dla kraju emigracyjnego.

a) Odrębność wyznaniowa i kulturowa ludności napływowej.

b) Odpływ młodych ludzi.

c)Pozyskanie taniej siły roboczej.

d) Trudności w integracji obcokrajowców.

8. W ostatnich latach zauważa się, zmiany na terenach podmiejskich dużych miast np. Warszawy i Krakowa. Wybierz i zaznacz zmianę, która nie dotyczy terenów podmiejskich Warszawy czy Krakowa.

a) Wzrost zaludnienia na obszarach podmiejskich.

b) Zmiany w strukturze demograficznej ludności.

c)Wzrost udziału mieszkańców zatrudnionych w pozarolniczych działach gospodarki.

d)Nasilanie zjawiska starzenia się społeczeństwa.

9. Spośród wymienionych grup ludności, wybierz i zaznacz mniejszość narodową występującą w Polsce.

a)Romowie

b) Łemkowie

c) Żydzi

d) Tatarzy

10. Uzupełnij zdania:

a) najmniejsze państwo Europy to………………………

b)najmłodsze państwo Europy to………………

c) największe państwo Europy to……………

d)Państwo europejskie ze stolicą Skopie to………

Wychowanie fizyczne

Pamiętajcie, aby w tym trudnym czasie, który spędzamy w domu i głównie przed komputerami, trochę się poruszać, budować swoją formę fizyczną, wytrzymałość, sprawność. Są to bardzo ważne elementy, aby przezwyciężyć wszelkie choroby. Musicie też pamietać o zdrowym i racjonalnym żywieniu.

Przesyłam Wam link z ćwiczeniami https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Na koniec zadanie dla każdego: Proszę krótko opisać jedną z dyscyplin sportowych: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna. Liczymy czas od przyszłego poniedziałku, czyli 30 marca do piątku czyli 4 kwietnia. Opis wysyłamy na adres: telka.agnieszka@gmail.com

Pozdrawiam