Poniedziałek    27.04.2020

Edukacja polonistyczna

 Wiosenna wyprawa

Czytanie wiersz „ Majówka’’. Utrwalenie pojęcia rzeczownik. Kolejność alfabetyczna wyrazów. Ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 30, 31- ćwiczeniówka.

Edukacja matematyczna

Centymetry i metry – szacowanie pomiarów i sprawdzanie rzeczywistych

wymiarów, obliczanie długości (wyrażenia dwumianowane). Dodawanie i odejmowanie

liczb dwucyfrowych, rozwiązywanie zadań związanych z pomiarami.

Język angielski

Religia

Temat  41  Eucharystia chlebem dającym życie wieczne

Proszę przeczytać temat z podręcznika  i uzupełnić  ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń.

Zdjęcia  ćwiczeń  proszę przesłać na poniższy  adres mailowy/ewentualnie mms/:

religiazdalne20@gmail.com

 W temacie maila proszę podać nazwisko i klasę.

Wykonane ćwiczenia podlegają ocenie !

Wtorek             28.04.2020

Edukacja polonistyczna

Majowa łąka

Rozmowa o znaczeniu łąk dla ludzi i zwierząt. Ćwiczenia językowe w zadawaniu pytań do tekstu, pisaniu wyrazów z ó wymiennym i rozpoznawaniu rzeczowników. Ćw.1, 2,3 4 str.32,33 – ćwiczeniówka.

Edukacja matematyczna

Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100. Powtórzenie umiejętności praktycznych: obliczenia pieniężne, zegarowe (godziny, minuty, kwadranse), związane z ważeniem i pomiarami.

Środa                29.04.2020

Edukacja polonistyczna

 Mieszkańcy łąki i ogrodu

Czytanie wiersza „ Żuk’’. Pisanie ze słuchu. Rozwiązywanie łamigłówek o mieszkańcach łąki. Ćw. 5, 6, 7str.34,35.

Edukacja matematyczna

Sprawdzam siebie – powtórzenie i utrwalenie umiejętności rachunkowych i praktycznych (obliczenia zegarowe, pieniężne, wagowe).

Czwartek          30.04.2020

Edukacja polonistyczna

W królestwie pszczół

Czytanie opowiadania Malowany ul’’. Pisanie wyrazów z rodziny wyrazów pszczoła. Pisanie wyrazów z rz po spółgłoskach. Ćw. 1,2,3,4, 5,6 str.40,41- ćwiczeniówka.

Edukacja matematyczna

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000, obliczenia pieniężne. Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100. Obliczenia pieniężne. Odczytywanie danych z diagramu słupkowego i wykonywanie obliczeń.

Język angielski

Religia

30 . 04. 2020  Czwartek 

Zapraszam  do oglądania katechezy multimedialnej

w czwartki i soboty  o godz. 9.00

Katechezy te ukazują się  na stronie Diecezji Sandomierskiej

oraz na  kanale YouTube  Diecezji Sandomierskiej.