Statut
Publicznej  Szkoły Podstawowej w Budziskach obowiązujący od 30 listopada 2017 roku

Statut PSP w Budziskach

 
Statut szkoły obowiązujący do 30 listopada 2017 roku

Rozdział I

Nazwa szkoły. 


1.1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa w Budziskach.
2. Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym 
dla dzieci sześcio i pięcioletnich.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łubnice, a organem nadzorującym 
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
4. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, 
rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły. 


2.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty 
z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U.z 1996 roku nr 67 poz. 329 z późniejszymi
zmianami) oraz uwzględniający corocznie opracowany program wychowawczy szkoły, 
który stanowi załącznik do statutu.
2. Szkoła umożliwia:
a) rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;
b) poznawanie i rozumienie świata;
c) ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
d) rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów;
e) kształtowanie i ocenę własnej wartości;
f) samoidentyfikację narodową i kulturową;
g) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności lokalnej, narodu;
h) zdobycie wykształcenia umożliwiające dalsze kształcenie w gimnazjum.
3. Szkoła zapewnia:
a) opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji;
b) poszanowanie praw dziecka i ucznia;
c) warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
4. Szkoła wspiera:
a) rozwój osobowości zgodzie z systemem wartości, który respektując prawa innych, 
wartości uniwersalne i przyjęte normy daje możliwości samorealizacji;
b) aktywność poznawcza i twórczą;
c) rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne;
d) samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem;
e) prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia.

 


Rozdział III

System oceniania i promowania uczniów.

1.1. Szczegółowe zasady systemu oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System 
Oceniania system stanowiący załącznik statutu.
2.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
3.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia , jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)
Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń dostaje do wglądu w czasie 
lekcji , rodzice mogą na życzenie dostać prace do wglądu od nauczyciela zajęć 
edukacyjnych. Nauczyciele zobowiązani są przechowywać prace pisemne uczniów 
przez okres sześciu miesięcy.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający
ocenę powinien ją uzasadnić.
3. Liczba klasówek i testów obejmujących większą partię materiału jest określona 
przepisami w WSO.
4.1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, umożliwiające sprostaniu 
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać specyfiki tych zajęć.
&5.1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony 
z zajęć wychowania fizycznego.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor 
szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
&6.1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny z zachowania zgodnie 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 
w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny 
klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
4. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV-VI polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen z zachowania, według 
skali, o której mowa odpowiednio w 10.2 i 11.3.
5. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 
poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 
(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 
w formie ustnej, w przypadku oceny niedostatecznej, w formie pisemnej na trzy 
tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym. Rodzic może odwołać się od oceny
w ciągu 14 dni.
6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może 
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
&7.1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.
&8.1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach według 
następującej skali:
1) stopień celujący – 6
2) stopień bardzo dobry – 5
3) stopień dobry – 4
4) stopień dostateczny – 3
5) stopień dopuszczający – 2
6) stopień niedostateczny – 1
3. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
4. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
˘ oceny z zajęć edukacyjnych
˘ promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
5. Uczniowie klas I -III z jęz. angielskiego i religii otrzymują oceny cząstkowe
i końcoworoczne z w/w skali ocen.
&9.1. Ocenę z zachowania śródroczną ustala się według skali określonej 
w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2. Ocenę z zachowania końcoworoczną w klasach IV-VI ustala się według następującej 
skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
Ocenę zachowania (semestralną i końcoworoczną) ustala się wg skali zgodnie 
z następującymi skrótami: 
wzorowe – wz
bardzo dobre – bdb
dobre – db
poprawne – pop
nieodpowiednie – ndp
naganne – nga
a) za kryterium oceny z zachowania przyjmujemy liczbę punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami:
˘ wzorowe – 200 pkt i więcej
˘ bardzo dobre – 150 – 199 pkt
˘ dobre – 100 – 149 pkt
˘ poprawne – 50 – 100 pkt
˘ nieodpowiednie – 0 – 49 pkt
˘ naganne – poniżej 0 pkt
3. Oceny z zachowania:
a) ocenie z zachowania podlegać będą następujące elementy:
– funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
” aktywność społeczna,
” stosunek do obowiązków szkolnych,
– respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
” kultura osobista,
” dbałość o zdrowie swoje i innych,
b) na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 100 pkt, które w zależności 
od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub tracić
c) uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny 
zachowania – zachowanie pozytywne
d) uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach 
oceny zachowania – zachowanie negatywne
e) jeżeli uczeń popełni jeden z poniższych czynów, wówczas traci 100 pkt.
” kradnie
” wagaruje (notorycznie)
” pali papierosy,
” spożywa alkohol,
” zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je,
” fizycznie znęca się nad koleżeństwem,
” jest brutalny,
” wchodzi w konflikt z prawem,
” dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne i społeczne,
” samodzielnie opuszcza teren szkoły podczas trwania zajęć i przerw,
f) sposób przyznawania punktów:
– do ustalania oceny zachowania służyć będą karty obserwacji ucznia,
– ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu:
” samooceny ucznia,
” opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia, 
” opinii klasy,
” opinii wszystkich pracowników szkoły.
Każdy z wymienionych powyżej przedmiotów ma do dyspozycji pewną ilość punktów, 
określoną w kryteriach oceny zachowania.
4. Punkty za zachowanie w załączeniu.
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły 
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia:

Zasada otwartości 


Celem jest doprowadzenie do tego, by każdy aspekt podlegający ocenianiu w każdej jego fazie był znany uczniom oraz ich rodzicom lub prawnym opiekunom:
” nauczyciele na początku każdego roku informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
” wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania,
” uczeń zna kryteria oceniania każdego przedmiotu,
” w przypadku otrzymania oceny niskiej uczeń powinien być poinformowany 
o konsekwencjach i kierunkach dalszego kształcenia,
” każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą,
” na prośbę ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić,
” każda forma aktywności podlegająca ocenie powinna być omówiona, natomiast praca pisemna udostępniona uczniowi, a na życzenia – rodzicom (prawnym opiekunom).

Zasada systematyczności i terminowości

Celem jest planowanie procesu oceniania i wdrażania ucznia do systematycznej pracy.
1.Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być 
rytmiczne i zaplanowanie w czasie.
2.Ustala się następującą ilość ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 
tygodniowym: 
” jedna godzina tygodniowo – minimum trzy oceny
” dwie godziny tygodniowo – minimum cztery oceny
” trzy godziny tygodniowo – minimum pięć ocen
” cztery i więcej godzin tygodniowo – minimum sześć ocen.
3.Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy 
i umiejętności takie jak:

Ocenianie bieżące
” odpowiedzi ustne,
” testy,
” kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),
” sprawdziany wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele ustalają między sobą datę sprawdzianu, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów w tygodniu dla ucznia,
” praca klasowa na zakończenie działu (jedna praca klasowa w tygodniu dla ucznia),
” projekty edukacyjne.
Zasada notowania postępów uczniów i oceniania różnorodnych form aktywności uczniów

Celem jest gromadzenie obszernej informacji o uczniu dla rzetelnego wnioskowania 
o osiągnięciach edukacyjnych.

1. Forma częstotliwości oceniania

Uczniowie będą oceniani systematycznie w ciągu roku szkolnego oraz w czasie tygodnia zaliczeń (tj. przedostatni tydzień każdego semestru) za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:
” odpowiedzi na lekcji z trzech ostatnich tematów,
” kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi nieprzekraczająca 15 min. 
i obejmująca materiał trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później, niż tydzień po jej przeprowadzeniu,
” odpowiedź ustna – ocena na podstawie odpowiedzi ucznia w czasie lekcji,
” sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym.
Maksymalna ilość prac tego typu – dwie tygodniowo:
” wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później, niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu,
” praca na lekcji (aktywność),
” praca domowa – ocena następuje na podstawie samodzielnej pracy wykonywanej przez ucznia,
” kontrolne prace semestralne z języka polskiego, matematyki, języków obcych (prace będą pisane w tygodniu poprzedzającym radę klasyfikacyjną – w tym samym dniu na tej samej godzinie lekcyjnej we wszystkich klasach jednego poziomu kształcenia),
” w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora,
” nauczyciele maja prawo określania, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych (nie wymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikającej ze specyfikacji przedmiotu (np.: samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne…),
” uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadania wiedzy i umiejętności.
2. Sposoby notowania postępów uczniów:
” oceny,
” punktacja,
” karta informacji o uczniu,
” ocena opisowa,
” gromadzenie prac pisemnych i innych wytworów i prac ucznia
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności lokalnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom
h) okazywanie szacunku symbolom narodowym.
5.Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej 
w statucie szkoły.
6. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 
ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne,
7. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
są ocenami opisowymi.
8.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych.
10. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, w przypadku oceny najniższej
obowiązuje procedura taka jak w & 6 p.5.
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo 
wyższej lub ukończenie szkoły
a) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 
z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania.
b) Uczeń , któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
12. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen semestralnych.
13. Średnia ocen za semestr wpływa na wyróżnienie ucznia świadectwem z pasem i powinna 
wynosić minimum 4,75.
&10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia umożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo 
wyższej, wychowawca powinien zorganizować pomoc celem uzupełnienia braków.
&11.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego 
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej 
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 
poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel w obecności wychowawcy 
lub innego nauczyciela w formie pisemnej lub ustnej.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala nauczyciel zajęć edukacyjnych 
w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzamin nie może odbyć się później niż trzy tygodnie przed terminem 
końcoworocznego klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.
&12.1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Uczeń klasy IV-VI otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli 
ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 
z uwzględnieniem &6, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe 
od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem &15.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje 
promocji i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Uczeń klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza 
lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną , 
oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
&13.1. Uczeń klasy IV-VI, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, 
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 
ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 
– jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4. pkt.2. może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
Prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
określonym przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę z zastrzeżeniem ust.9. 
&14.1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli przystąpił do sprawdzianu, 
o którym mowa w &17.
&15.1. W klasie szóstej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej ,,komisją okręgową”
przeprowadziła sprawdzian opanowania umiejętności określonych w standardach
wymagań odrębnymi przepisami, zwanej dalej ,,sprawdzianem”.
2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.
3. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję 
okręgową.
&16.1. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu 
w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał 
sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym
przez dyrektora komisji okręgowej.
3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza
klasę szóstą oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
4.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 
okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedniej części. 
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 
ucznia albo słuchaczem.
5. Wynik sprawdzianu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 
Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.
&17.1. Komisja okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg sprawdzianu.
2. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia 
do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały 
naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.
3. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni 
od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji jest ostateczne.
4. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia 
sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany sprawdzian
i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić zarówno 
w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.
&18. Sprawdzian w klasie szóstej przeprowadza się począwszy od 2002 roku.

Rozdział IV

Organy szkoły
 


&1.1. Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców
4. Samorząd uczniowski.
2. Dyrektora szkoły powołuje organ nadzorujący w drodze konkursu na okres 5 lat.
Dyrektorem może być nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe z przygotowaniem 
Pedagogicznym oraz pięcioletni staż pracy w szkole w pełnym wymiarze godzin, 
a jego zadania i obowiązki są następujące:
1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły
i reprezentowania jej na zewnątrz;
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3. Sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie odpowiednich warunków
harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
4. Kierowanie pracą Rady Pedagogicznej realizowanie jej uchwał;
5. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkim uczniom, nauczycielom 
i pracownikom szkoły;
6. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły,
dbałość o prawidłowe ich wykorzystanie;
7. Dbałość o harmonijną współpracę z pozostałymi organami szkoły;
8. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
3. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli 
i pracowników obsługi decyduje o:
1. Zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników;
2. Przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych;
3. Ocenianiu nauczycieli;
4. Występuje z wnioskiem o nagrodę organu nadzorującego szkołę 
i wyższego szczebla;
5. Występuje z wnioskiem o odznaczenia państwowe;
4. Dyrektor szkoły odpowiada za:
1. Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i ich poziom;
2. Zgodność funkcjonowania kierowanej przez siebie placówki, 
z ustawą o systemie oświaty i jej aktami wykonawczymi, statutem szkoły;
3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej – zgodnie z zarządzeniami;
4. Bezpieczeństwo uczniów i innych osób znajdujących się w budynku szkolnym
w czasie zajęć;
5. Stan sanitarny budynku, jego otoczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowego;
5. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska:
1. Na własną prośbę z trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub z końcem
roku szkolnego;
2. Z inicjatywy organu nadzorującego szkołę, jeżeli otrzymał negatywną 
ocenę pracy;
6. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:
1. Przewodniczącego;
2. Organu prowadzącego szkołę;
3. Co najmniej 1/3 członków Rady;
Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał Rady, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa. Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę 
Rodziców;
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3. Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych w szkole;
4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1. Organizacje pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych);
2. Wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
9. Rada Rodziców:
1. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców;
2. Zasady tworzenia Rada Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów
tej szkoły;
3. Rada Rodziców uchwala plan pracy i regulamin swej działalności 
na zebraniu ogólnym w obecności 2/3 członków;
4. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok;
5. Posiedzenia Rada Rodziców są protokołowane, może w nich brać
udział dyrektor szkoły i zaproszeni goście;
6. Występuje do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły;
7. Uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych problemów szkoły;
8. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 
w celu wspierania działalności statutowej szkoły;
9. Czynnie uczestniczy w realizowaniu planu finansowego środków specjalnych 
szkoły;
10. Inicjuje podejmowanie działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych;
11. Rada Rodziców decyduje o wyborze stroju szkolnego (kolorystyka
stonowana) , opracowuje plan wychowawczy i profilaktyczny szkoły oraz 
zatwierdza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, WSO opiniuje, uczestniczy 
w opiniowaniu pracy nauczyciela i dyrektora.
12.Współpracuje z dyrektorem szkoły w podejmowaniu działań wychowawczych 
i socjalnych uczniów.
10. Samorząd uczniowski – wybrany przez ogół uczniów może przedstawiać Radzie 
Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie
we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw uczniów, takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymogami;
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3. Prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie własnych 
propozycji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania 
i zaspakajania własnych zainteresowań;
4. Pomocy w nauce w przypadku trudności;
5. Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 
6. Podmiotowego i życzliwego traktowania w czasie pobytu w szkole, podczas
udziału we wszystkich formach jej działalności;
7. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
8. Swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, 
a także dotyczących życia szkoły;
9. Korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego i zawodowego;
10. Korzystanie ze środków dydaktycznych, sprzętu pomieszczeń szkolnych, 
a także biblioteki szkolnej;
11. Zrzeszania się w organizacjach samorządowych i innych działających 
na terenie szkoły, wpływających przez to na życie i pracę szkoły;
12. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu.
&2.1 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
dzieci uwzględniając, że rodzice mają prawo do:
1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych 
w danej klasie i szkole;
2. Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów;
3.Uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
swych dzieci;
5. Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
opinii na temat pracy szkoły;
6.Organizowania spotkań w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze. Spotkania takie powinny odbywać się raz na kwartał, 
lub częściej.


Rozdział V

Organizacja szkoły 


&1.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie planu 
nauczania oraz planu finansowego szkoły.

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) Liczbę pracowników szkoły;
2) Ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych;
3) Ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań
i innych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę.
&2.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, który nie może liczyć więcej 
niż 26 uczniów;
2. Oddział liczący powyżej 24 uczniów dzieli się na grupy na zajęcia z języków obcych
i informatyki; 
3. W wypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podział na grupy na zajęcia 
o których mowa w ust.2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego;
4. Zajęcia z wychowania fizycznego klas IV-VI prowadzone są w grupach 
od 12 do 26 uczniów;
5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły 
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy;
6.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 
klasowo-lekcyjnym;
7.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć;
8.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący 
te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 7;
9. Dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają 
znaczne opóźnienia w opanowaniu programów obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia te prowadzone
są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć 
powinna wynosić od 4 do 8.
10. Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dokonuje nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych po uzyskaniu zgody od rodziców (prawnych opiekunów).
11. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi następującą
dokumentację:
1) dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zeszyt lub teczki prac dzieci.
12. Dla dzieci i młodzieży z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała 
oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami 
przewlekłymi szkoła może organizować gimnastykę korekcyjną.
13. Do gimnastyki kwalifikuje:
1) uczniów z odchyleniami w prawidłowej postawie budowie i postawie ciała
– lekarz sprawujący opiekę nad uczniami;
2) uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną – lekarz (pielęgniarka) 
sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego,
na podstawie badań lekarskich, sprawdzianów, wyników testów 
sprawności fizycznej i obserwacji uczniów;
3) uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia 
– lekarz sprawujący opiekę nad uczniami;
14. Gimnastyka dla uczniów klas I-III prowadzona jest w ramach obowiązkowych zajęć 
pozalekcyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo.
15. Gimnastyka dla uczniów IV-VI może być prowadzona w ramach zajęć
nadobowiązkowych w wymiarze określonym przez organ prowadzący szkołę 
na wniosek dyrektora szkoły.
16. Zajęcia gimnastyki dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie
ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących
od 5 do 10 osób.
17. Zajęcia z gimnastyki dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać 
się w grupach liczących od 10 do 15 osób.
18. Nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI 
mogą być prowadzone w formie zajęć rekreacyjno-sportowych.
19. Dla uczniów klas IV-VI mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w formie 
kół przedmiotowych lub kół zainteresowań w miarę posiadanych środków
finansowych. Liczba uczestników tych zajęć nie powinna przekraczać 15 uczniów.
20. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą 
z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 
wyższą.
&3.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 
możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele;
3) pracownicy szkoły;
4) rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) wypożyczanie zbiorów;
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) organizowanie pracy biblioteki dostosować do potrzeb uczniów i nauczycieli;
2) udostępnianie książek czytelnikom;
3) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
4) współpraca z gronem pedagogicznym;
5) propaganda książek i czytelnictwa;
6) przygotowanie czytelników do korzystania ze zbiorów;
7) uzupełnianie księgozbioru;
8) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
9) opracowanie zbiorów (zakładanie kart książek, kart czytelnika, katalogów).
5. Zakup książek i materialna odpowiedzialność za powierzony księgozbiór należy 
do funkcji bibliotekarza.
&4.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 


&1.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece uczniów. 
2. Zadania nauczyciela związane są w szczególności z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;
3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym 
traktowaniem wszystkich uczniów;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 
o rozpoznania potrzeb uczniów;
7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 
merytorycznej.
&2.1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 
mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów
oraz sposoby badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i warsztatów 
szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
&3.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
2. Wychowawca w celu realizacji zadań o których wyżej mowa:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski;
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy.
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
4) utrzymuje kontakty z rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałanie z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w działaniach 
wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich
działaniach;
c) włączenie ich w sprawy życia klasy i szkoły.
5) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności – także zdrowotnych 
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizuje formy 
udzielania tej pomocy na terenie szkoły – określają przepisy w sprawie zasad 
udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
6) Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, WOM oraz nauczycieli i opiekunów.
7)Nauczyciel ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowo1 h tygodniowo zgodnie 
z art.42 ust.2 KN z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz
opiekuńcze ( podczas zajęć w terenie).
UWAGA
Wychowawca pełni opiekę nad swoimi wychowankami przez okres 3 lat tak 
w klasach I-III jak i IV-VI. Zmiana wychowawcy może nastąpić w wyjątkowych okolicznościach np. urlop zdrowotny, zmiana miejsca pracy itp.

 

Rozdział VII

Uczniowie szkoły 


&1.1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym kończy 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 
6 – letnie w stosunku do których rodzice wyrazili zgodę na wcześniejsze przyjście 
do szkoły. Dzieci 6 – letnie wcześniej są diagnozowane przez nauczyciela w okresie 
przedszkolnym
2. Dziecko jest zapisywane do szkoły klasy pierwszej z dwu miesięcznym wyprzedzeniem 
od rozpoczęcia roku szkolnego. Dzieci 6 – letnie mogą być zapisywane w czasie okresu
wakacyjnego po decyzji rodziców i dyrektora.
3. Do szkoły uczęszczają dzieci z obwodu szkolnego Budziska obejmującego wsie:
Budziska, Czarzyzna, Słupiec, Rejterówka.
&2.1. Prawa i obowiązki ucznia.
Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 
oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystanie z pomocy doraźnej;
4) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczej;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, 
a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 
i postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia 
się w organizacjach działających w szkole.
2) Obowiązki ucznia:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza dotyczących:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przygotowania
się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie i w życiu szkoły;
b) usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności w zajęciach 
edukacyjnych;
c) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie strojów kolorystycznie stonowanych na 
terenie szkoły; obowiązujący strój galowy – biała bluzka lub koszula, granatowe 
lub czarne spódnice, spodnie;
d) zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych na terenie szkoły;
e) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów;
f) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły;
g) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój;
h) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
i) za nie przestrzeganie przez ucznia w/w obowiązków będą wyciągane 
konsekwencje zgodnie z obowiązującym WSO w tej placówce 
3) Nieobecności uczniów powinny być usprawiedliwiane przez rodziców
(z uzasadnieniem), opiekunów lub lekarza w sposób pisemny, telefonicznie lub osobiście 
u wychowawcy w ciągu dwóch tygodni. 
&3.1Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, które w roku kalendarzowym, 
w których rozpoczyna się rok szkolny kończą 6 lat oraz dzieci 5 letnie za zgodą 
rodziców.
2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, 
nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowy, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek 
ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 
dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
3) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi &3.1 są obowiązani dopełnić czynności 
związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, a także 
zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 
4) Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w &3.1 należy do zadań dyrektora 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 
5)Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do oddziału przedszkolnego może 
uczęszczać dziecko kończące w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok 
szkolny 5 lat. 
6) Decyzję o przyjęciu dziecka pięcioletniego do oddziału przedszkolnego podejmuje 
dyrektor szkoły na podstawie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
7)Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego objęte są pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną i logopedyczną. Opiekę tę sprawuje Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Połańcu. 
8)Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w celu wspomagania 
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka 
i przygotowania go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze 
szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
9)Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza
oddziałem przedszkolnym organizowanym przez ten oddział sprawuje nauczyciel 
prowadzący oddział przedszkolny. 
10)Rodzice (prawni opiekunowie) są odpowiedzialni za przyprowadzenie i odbieranie dzieci 
z oddziału przedszkolnego. Dzieci których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły 
przekracza 3 km uprawnione są do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego 
przez gminę, która również zapewnia opiekę w czasie przejazdu.
11)Rodzice (prawni opiekunowie) obowiązani są do doprowadzenia dzieci na wyznaczone 
miejsce zbiórki i osobistego odbioru z wyżej wymienionego miejsca po powrocie. 
W tym czasie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
12)Odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego mogą dokonać osoby upoważnione pisemnie
przez rodziców (prawnych opiekunów).
13) Nadzór nad oddziałem przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły, w której znajduje 
się oddział.
14) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego 
tworzą Radę Rodziców wspólnie z rodzicami uczniów szkoły. Obowiązuje ich w tym 
zakresie regulamin Rady Rodziców.
15) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
16) Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
17) Praca wychowawczych – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 
programu wychowania przedszkolnego.
18) Godzina zajęć w oddziale trwa 60 minut.
19) W oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone dodatkowe zajęcia 
np.: umuzykalniające, nauki języka obcego. Czas trwania tych zajęć wynosi 
około 30 minut.
20) Arkusz organizacji oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora.
21) Szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego.
22) Oddział przedszkolny funkcjonuje wg organizacji roku szkolnego obowiązującego 
w klasach I -VI.
23) Czas trwania zajęć w oddziale przedszkolnym przeznaczony na realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
24) Zadania nauczyciela przedszkola:
a)współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i odpowiedzialności za jej jakość,
c)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d)współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną.

 


Rozdział VIII

Nagrody i wyróżnienia 


&1.1. Uczeń jest nagradzany za:
1) rzetelną naukę i pracę społeczną;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia w nauce;
4) dzielność i odwagę.
2. Rodzaje nagród:
1) wyróżnienie przez wychowawcę klasy;
2) wyróżnienie przez dyrektora szkoły;
3) dyplom;
4) wyróżnienie świadectwem z czerwonym paskiem;
5) nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia.
3. Rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;
3) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
4) przeniesienie do innej szkoły.
5). Dyrektor wnioskuje do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
6). Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie 
lub zastosowaniu wobec niego kary. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje 
rodzicom (prawnym opiekunom) prawo odwołania za pośrednictwem dyrektora 
szkoły do organu nadzorującego w terminie 14 dni.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe
 


&1.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 
odrębne przepisy.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23.09.2009r.

 

PUNKTY NA ,,PLUS”


1) udział w konkursach na szczeblu: szkoły – 10 pkt
gminy – 15 pkt
powiatu – 30 pkt
województwa – 50 pkt
2) funkcja w klasie – 10 pkt
3) funkcja w szkole – 20 pkt
4) pomoc przy organizacji szkolnej uroczystości, imprezy – 10-15 pkt
5) praca na rzecz klasy – 10 pkt
6) praca na rzecz szkoły – 15 pkt
7) pomoc kolegom w nauce – 10 pkt
8) punktualność – 20 pkt
9) kultura osobista – 15 pkt
10) 100 % frekwencja – 30 pkt
11) do dyspozycji wychowawcy – 20 pkt
12) solidne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego – 10 pkt
13) podejmowanie i realizowanie pożytecznych inicjatyw na rzecz klasy – 10 pkt
14) utrzymanie porządku na stoliku -15 pkt
15) utrzymanie porządku w szatni – 10 pkt
16) schludny wygląd, utrzymanie higieny osobistej – 15 pkt 


PUNKTY NA ,,MINUS”

1) przeszkadzanie na lekcjach – 5 pkt
2) niewykonywanie poleceń nauczyciela -10 pkt
3) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i pracowników szkoły – 20 pkt
4) ignorowanie nauczyciela poza szkołą -10 pkt
5) zaczepki słowne, ubliżanie koleżance koledze – 5 pkt
6) zaczepki fizyczne, bójka -15 pkt
7) wulgarne słownictwo -10 pkt
8) złe zachowanie podczas uroczystości szkolnych -20 pkt
9) wrzaski na korytarzu w czasie lekcji – 5 pkt
10) niszczenie sprzętu i mebli, rzeczy innych -20 pkt
11) zaśmiecanie otoczenia – 5 pkt
12) nieuzasadnione spóźnienia na lekcję – 3-5 sp.= 5 pkt; pow. 5 sp. = 10 pkt
13) opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia – 5-15 godz. = 5 pkt; 16-30 godz. = 10 pkt; 
powyżej 30 godz. = 15 pkt.
14) niewykonanie zobowiązania – 10 pkt
15) wyłudzanie pieniędzy – 50 pkt
16) kradzież – 50 pkt
17) palenie papierosów – 30 pkt
18) picie alkoholu – 50 pkt
19) niechlujny wygląd – 15 pkt
20) brak odpowiedniego stroju adekwatnego dla ucznia (kolorystyka stonowana) – 15 pkt 
21) korzystanie na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych typu komórki – 20 pkt
MP3

UWAGI

1) Wychowawca dysponuje dodatkowymi punktami (10 pkt.), które pod koniec semestru 
może przyznać uczniowi szczególnie wyróżniającemu się kulturą osobistą.
2) Nieobecności muszą być usprawiedliwione przez rodziców w formie pisemnej lub ustnej 
w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły.

W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony zeszyt uwag, do którego nauczyciele wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu okresu. Uczniowie dbają, aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich zaangażowaniu. Rodzice na bieżąco mogą kontrolować i wpływać na zachowanie swojego dziecka. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca.